Thanh kiếm ta mang( TKAH) - FanFic4u

Fanfiction

Hoàn thành

2020-04-23

Thanh kiếm ta mang( TKAH)

100 lượt thích / 1610 lượt đọc
Sau khi Phong long bị diệt, Phượng Hoàng đảo thái bình ngũ hiệp Phượng Hoàng lên đường đến Tam đài cát lấy ngọc Tịnh Nguyên. một câu truyện mới được mở ra.